POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.MASIL.PL

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.masil.pl, zwanej dalej
  Serwisem internetowym, jest Karol Mazur prowadzący działalność pod firmą MASIL OUTSOURCING Karol
  Mazur, z zakładem głównym pod adresem: ul. Kozanowska 99/2, 54-152 Wrocław, wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941131750, REGON: 931963663, adres
  korespondencyjny: ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując
  obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
  osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych
  osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych
  osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych
  osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki
  techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy
  wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy
  zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw
  przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności
  współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w
  tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy
  kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z naszej oferty,
  b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w
  tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie
  internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia
  takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia
  odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,
  c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym
  klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem
  poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak
  również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail
  wysyłamy do Państwa potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, kontaktujemy się z Państwem w razie
  zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją Zgłoszenia, jak również odpowiadamy na pytania
  związane z naszą ofertą,
  d) NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają
  wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  e) adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń
  realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych),
  wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania
  ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  f) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być
  podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub
  potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego
  w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych,
  w tym w szczególności:
  a) w celu korzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
  b) w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa w naszym Serwisie internetowym,
  c) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub
  kontaktu telefonicznego.
 5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do
  Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez
  Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy
  następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania.
  Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się
  Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w
  opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w
  jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie
  określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są
  niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4
  powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub
  obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia
  roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub
  gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Dane
  mogą być ponadto pozyskane od podmiotu trzeciego, który zawiera Umowę na rzecz osób których dane są
  przetwarzane,
 10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia
  działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze, lub
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie
  lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli
  zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach,
  gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w
  rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie
  stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 12. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane
  dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom
  prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym
  podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą
  rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych
  zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot
  przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach
  wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa
  danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu
  internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania
  następującym podmiotom:
  a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  b) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu
  internetowego.
 14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych
  Osobowych, ma prawo do:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16
  RODO,
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem,
  i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym
  mowa w art. 77 RODO,
  z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 16. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym proszę
  przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres
  korespondencyjny, o których mowa w pkt. 17 poniżej.
 17. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora,
  zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: k.mazur@masil.pl lub w formie
  pisemnej na następujący adres: MASIL OUTSOURCING Karol Mazur, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany
  Wrocławskie.
 18. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia
  jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie
  danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 20. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu
  internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 21. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich
  osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich
  danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych Klientów.
 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe
  przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki
  prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.