REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.MASIL.PL


§ 1. DEFINICJE:

 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.masil.pl, prowadzony przez
  Administratora,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 3. Administrator - Karol Mazur prowadzący działalność pod firmą MASIL OUTSOURCING Karol Mazur, z
  zakładem głównym pod adresem: ul. Kozanowska 99/2, 54-152 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941131750, REGON: 931963663, adres korespondencyjny: ul.
  Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie,
 4. Klient – Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną w ramach
  Serwisu internetowego lub zawierający ze Administratorem Umowę,
 5. Uczestnik e-learningu – Klient lub osoba fizyczna, która może korzystać z usługi e-learningu na podstawie
  Umowy,
 6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Administratorem
  Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną,
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie
  teleinformatycznym Administratora, za pośrednictwem którego Klient loguje się do wykupionego e-learningu.
 8. Zgłoszenie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia z Administratorem Umowy,
 9. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający Klientowi złożenie zapytania do Administratora za
  pośrednictwem Serwisu,
 10. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Administratorem i
  Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem jest
  zorganizowanie przez Administratora na rzecz Klienta lub Uczestnika e-learningu szkolenia w formie e-
  learningu, za wynagrodzeniem,
 11. Faktura – faktura VAT wystawiana przez Administratora, potwierdzająca zawarcie Umowy,
 12. Materiały - zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe)
  będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Serwisie internetowym i będące
  własnością Administratora lub użyte przez Administratora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu
  przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 13. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z
  przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem
  przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem
  Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu
  Klientowi przez Administratora:

  a) Zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Administratora,

  b) Kontaktu z Administratorem w przypadku zainteresowania ofertą usług świadczonych przez Administratora,

  c) Kontaktu z Administratorem w celu skierowania Zgłoszenia,

  d) Korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.

 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać
  jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Administrator dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zgłoszeń.
 6. Do skutecznego korzystania z Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz,
  64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron
  internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne),
  klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto
  poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
  zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
  oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 3. Przy wypełnianiu Formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i
  Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści. Klient powinien także zapoznać się z Regulaminem i Polityką
  Prywatności przed wysłaniem Zgłoszenia za pośrednictwem e-maila.
 4. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz
  zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji
  Umowy.
 5. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do
  powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub
  wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub
  zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Administratora albo
  innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z
  wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z
  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 6. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić
  podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom
  dopuszczającym się takich praktyk.
 7. Klient ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody
  związane z:

  a) naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz
  postanowień niniejszego Regulaminu,


  b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym
  problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego.

 8. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na
  rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które
  wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego,
  kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Adinistratora w
  związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. E-LEARNING

 1. Administrator prowadzi na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu internetowego szkolenia w postaci e-
  learningu, za wynagrodzeniem.
 2. Klient może zapisać się na e-learning, tj. dokonać Zgłoszenia zarówno działając w imieniu własnym i na swoją
  rzecz, jak i działając na rzecz swoich pracowników/współpracowników (bez względu na formę zatrudnienia).
 3. Klient może dokonać Zgłoszenia w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu)
  kontaktując się na adres k.mazur@masil.pl
 4. Administrator odpowiada na Zgłoszenia następnego dnia roboczego, Zgłoszenia złożone w piątek lub weekend,
  zostaną obsłużone w kolejnego dnia roboczego.
 5. W odpowiedzi na Zgłoszenie, Administrator przesyła do Klienta wiadomość mailową z potwierdzeniem przyjęcia
  Zgłoszenia, a także wskazuje cenę e-learningu oraz numer konta bankowego, na które należy przelać środki.
 6. Administrator informuje Klienta o całej kwocie, którą należy uiścić za udział w e-learningu przed zawarciem
  Umowy. Cena wskazana przez Administratora wyrażona jest w polskich złotych, jest ceną brutto i zawiera
  wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 7.  Umowę uważa się za zawartą w momencie zaksięgowania płatności na koncie bankowym Administratora.
 8. Po otrzymaniu zapłaty, o której mowa w pkt. Poprzednim, Administrator niezwłocznie prześle Klientowi Fakturę
  oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do Konta.
 9. Klient oraz Uczestnik e-learningu mogą zalogować się do Konta w dowolnym momencie.
 10. Administrator w ciągu 7 dni roboczych od ukończenia kursu w ramach e-learningu, wystawi i prześle
  zaświadczenia o ukończeniu kursu przez Uczestników e-learningu, na adres wskazany w Zgłoszeniu.

 

§ 5. REKLAMACJA.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że usługi realizowane przez Administratora w związku z Umową są
  wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Administratora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Umowy, opis i datę stwierdzenia wadliwego
  działania usług oraz żądanie Klienta.
 3. Reklamacje należy składać na adres e-mail Administratora: k.mazur@masil.pl
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
  Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników e-learningu.
 2. Administrator jako administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
  osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i
  podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów i Uczestników e-learningu jako osób, których dane
  osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego
  spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego
  funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie
  ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie
  wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia
  złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na
  zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone
  w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą
  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania
  sporów będzie sąd właściwy dla zakładu głównego Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach
  konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2020 r.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

I. DEFINICJE

 1. Administrator – Karol Mazur prowadzący działalność pod firmą MASIL OUTSOURCING Karol
  Mazur, z zakładem głównym pod adresem: ul. Kozanowska 99/2, 54-152 Wrocław, wpisaną do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941131750, REGON:
  931963663, adres korespondencyjny: ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na
  Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej
  Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp
  do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
  mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
  świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej
  optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie,
  dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych
  preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do
  Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.


b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA
DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego
  Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej
  Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
  określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
  Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą
  ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w
  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na
  Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
  przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronie internetowej Administratora.